Diensten

Van ontwerp tot advies, wij regelen het voor u.

Engineering

Wij engineren het complete bouwproject. Wij geloven dat er betere gebouwen worden gerealiseerd, door de inzet van ICT, automatisering, prefabricage en samenwerking. Vanaf de schetsontwerpfase tot en met de werktekeningen en van de productietekeningen tot de machine aansturing. Door jarenlange ervaring in de bouwkolom weten wij wat er nodig is. Dit stelt ons in staat het architectonisch ontwerp te borgen in maakbare bouwtechnische oplossingen.

- LEEG LATEN -

asdasda

PROJECT ENGINEERING (BIM)

Visueel vormgegeven bouwkundige-, installatie- en constructiecomponenten worden/kunnen optimaal op elkaar worden afgestemd. Vanaf het eerste ontwerp, tijdens de bouw en beheer tot en met sloop. Onze vakkundige ingenieurs hebben een hoog kennisniveau van bouwkunde, regelgeving, bouwfysica, constructiemechanica en bouwuitvoering en wij werken daarbij volgens de BIM-methodiek. Hiermee zijn tekeningen consistenter en beter op elkaar afgestemd.

PREFAB PRODUCTIE ENGINERING

Bouwen is assembleren, Het Bouw Bureau vervaardigd productietekenwerk op het hoogste niveau. Onze BIM modellen zijn geschikt voor verschillende toepassingen van 2D productietekenwerk tot File2Factory. Dit is de manier om bijvoorbeeld een CNC machine direct aan te sturen vanuit het BIM-model.

INMETEN EN UITZETTEN

Met 3D laserscanning is het mogelijk een bestaand gebouw tot op één millimeter nauwkeurig op te meten. Samen met archiefstukken en destructief onderzoek kan Het Bouw Bureau exact inzicht geven van de gebruikte technieken en details. Deze data in combinatie met BIM zijn uitstekende middelen om verbouw-, restauratie-, renovatie- en verbouwplannen te realiseren. Nieuwe elementen kunnen met grote precisie worden vastgesteld.

VISUALISATIES

Door onze ervaring op het gebied van 3D rendering en virtual reality is het mogelijk om een optimale ruimtelijke beleving aan te bieden aan opdrachtgevers en gebruikers. Dit biedt onze opdrachtgevers de kans een overtuigend beeld van het (eind)resultaat te zien. Eén visualisatie of tekening zegt soms meer dan duizend woorden.

BIM Management

BIM (Building Information Modelling) is een intelligente 3D uitwerking welke inzicht geeft om gebouwen efficiënter te ontwerpen en te bouwen. BIM-management is het ontwikkelen, organiseren en het controleren van alle gebouwgerelateerde informatie. Wij bieden ondersteuning vanaf het schetsontwerp tot en met de realisatie van bouwprojecten. Samenwerken start met het opstellen van de spelregels, Het Bouw Bureau weet exact welke afspraken er nodig zijn voor een efficiënt traject.

- LEEG LATEN -

asdasda

ONTWERPMANAGEMENT

Het onafhankelijk aansturen van meerdere adviseurs zodat het ontwerp uitgewerkt kan worden toe een realistisch plan. Het Bouw Bureau borgt het ontwerp in een bouwkundig BIM-model. Dit model kan worden ontwikkeld tot een definitief ontwerp of gereed gemaakt worden tot een aanvraag omgevingsvergunning.

BIM MANAGEMENT

Het Bouw Bureau verzorgt het overzicht als het om uw BIM-traject gaat. Onze BIM-managers stellen namens u het BIM protocol op en coördineren het gehele BIM-proces. Op deze manier weet u zeker dat informatie op het juiste moment en op de goede manier wordt uitgewisseld. Zo voorkomen wij re-engineering, reduceren wij (faal)kosten en optimaliseren wij uw proces.

BIM COÖRDINATIE

Het Bouw Bureau creëert een gecontroleerd, transparant en op een centraal platform de BIM-modellen en de overige documenten, om beter samen te werken. Deze collectieve benadering vraagt echter ook om collectieve afspraken, omdat de informatie van verschillende disciplines samenkomen in één centraal model. Dit vraagt vervolgens om goede coördinatie zodat er duidelijk afspraken gemaakt kunnen worden over de in- en output van het BIM.

BIM CLASHCONTROLE

Door middel van het uitvoeren van clashcontroles kunnen wij uw BIM-modellen toetsen of het voldoet aan de gestelde eisen. Dergelijke controles biedt fantastische mogelijkheden om op allerlei gebieden de kwaliteit te verbeteren en de faalkosten op de bouwplaats te beperken.

w

Bouwadvies

De overheid stelt aan elk bouwproject minimale eisen op het gebied van (brand)veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid, geluid, installatietechniek en duurzaamheid. Die eisen gelden voor alle bouwwerken in Nederland. De minimale bouweisen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012 en gelden niet alleen voor nieuwbouw. Ook bestaande gebouwen moeten aan de eisen van het Bouwbesluit voldoen. Het Bouw Bureau kan u adviseren op dit gebied, vanaf de ontwerpfase tot uitvoering.

- LEEG LATEN -

asdasda

BOUWBESLUITTOETSING

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunningsaanvraag dient aan het bouwplan te voldoen aan het huidige bouwbesluit. Het Bouw Bureau beschikt over de kennis om voor elk bouwplan een bouwbesluittoets aan te leveren. Hiermee verloopt de aanvraag van een omgevingsvergunning soepel.

BENG en EP-W

Per 1 januari 2021 is er een nieuwe bepalingsmethode waarmee de energieprestatie van nieuwe en bestaande gebouwen kan worden bepaald. Deze bepalingsmethode is vastgelegd in een Nederlands Technische Afspraak: NTA 8800.

Een berekening volgens de NTA 8800 zal opgesteld moeten worden door een gediplomeerd adviseur. Het Bouw Bureau heeft meerdere werknemers in dienst die de vereiste diploma’s bezitten. Deze kunnen voor u berekeningen opstellen voor nieuwbouw en bestaande bouw.

MPG (Milieu Prestatie gebouwen)

De MPG berekening is een belangrijke indicator in het bepalen van hoe duurzaam een gebouw of woning is. Deze score laat zien of het gebouw voldoet aan de milieueisen van het bouwbesluit en met het oog op het milieu wordt er steeds meer waarde gehecht aan de berekening hiervoor. Het Bouw Bureau heeft grote kennis van de milieu-impact van materialen, hierdoor kan er in een beginstadium gestuurd worden op een lage MPG- score.

DUURZAAMHEID (GPR-GEBOUW)

GPR Gebouw is een digitaal instrument om de duurzaamheid van gebouwen te meten. Het meetinstrument is geschikt voor zowel woning- als utiliteitsbouw. De afkorting GPR staat voor Gemeentelijke Praktijk Richtlijn. Het Bouw Bureau heeft een brede ervaring met uiteenlopende duurzame bouwmethoden, milieuvriendelijke materialen en circulair bouwen. Met GPR Gebouw software kan worden vastgesteld of het plan een bepaald ambitieniveau haalt.